Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2017

Ciekawe, jak bardzo różniłby się teraz mój świat, gdybyśmy wtedy się do siebie nie zbliżyli?
— (via sadness-killing–me)
Reposted fromkostuchna kostuchna viafakingkrejzi fakingkrejzi
3697 1bd1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
0778 87f5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
1168 4b26
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
2856 9b82
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
2881 6cd8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

April 04 2017

3461 5e9b
Reposted fromsnowlake snowlake viakomplikacja komplikacja
8198 6ff3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
3496 d517
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
5208 9929 500
2126 24b7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
0413 9893
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viamadda madda
Kobiety są wrednymi histerycznymi sukami, które wkręcają się w jakiś temat bez powodu.
Kobiety są ciepłe, oddane, czułe, troskliwe i robią: MIAU.
Co powoduje przejście ze stanu dwa do stanu jeden?
Niepewność.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viamadda madda
6964 45c3
Reposted fromamatore amatore viamadda madda
Kobiety udają orgazmy, mężczyźni udają całe związki
— pokolenie ikea
Reposted frombadgal badgal viakomplikacja komplikacja
Nie dowiesz się, jeśli nie spróbujesz.
— Esseral
Reposted fromgreywolf greywolf viamadda madda
2454 051a
Reposted fromkarahippie karahippie viamadda madda
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viakomplikacja komplikacja
Ty myślałaś, że wróci, i że będziesz miała happy end z tym pojebańcem. No cóż.
— żulczyk, mój ulubiony. jak zawsze idealny do mojej sytuacji.
6511 3c3c
Reposted fromCreamyPuppy CreamyPuppy viabanita banita
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl