Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

0188 7bfc
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaaks aks
3123 b71d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik

June 21 2017

0206 b40f
Reposted fromjethra jethra viatojestpojebane2 tojestpojebane2
9404 b492
Reposted fromamatore amatore viabeinthe beinthe

June 07 2017

Teraz już jesteś moja, do cholery, teraz tak samo wypadasz z rzeczywistości, teraz oboje musimy skręcić na ziemię, bo logika spakowała się, pożegnała nas i wyszła.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromaletodelio aletodelio vianezavisan nezavisan
Rozmowy, podczas których obie strony się boją, nie udają się nigdy.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromhiena hiena vianezavisan nezavisan
9897 9d09 500
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter vianezavisan nezavisan
0303 c0f5
Reposted fromruthieful ruthieful viafakingkrejzi fakingkrejzi

May 27 2017

3523 7fb8 500

May 26 2017

3206 d017
Reposted fromsarazation sarazation viairmelin irmelin
9229 03e2 500
Reposted fromsarazation sarazation viairmelin irmelin
2574 821c 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaZakochanabezserca Zakochanabezserca
2741 5048 500
Reposted fromdelain delain viaphilomath philomath
Kiedyś, opowiem ci jak Cię kochałam. Nie uwierzysz.
4158 a3e9
Reposted fromkyte kyte viairmelin irmelin

May 24 2017

Można się spakować i uciec od ludzi, ale nigdy od myśli o nich.
— Katarzyna Wołyniec

May 23 2017

8269 c746
5832 ce62 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl